Istraživanje: Za odlazak iz Herceg Novog 22.1% mladih

Mladi Herceg Novog su zadovoljstvo životom u ovom gradu, na skali od 1 do 10, ocijenili prosječnom ocjenom 6.6, a kao tri najznačajnija razloga za nezadovoljstvo istaknuti su mogućnost za zapošljavanje, sveukupni kvalitet življenja i kvalitet obrazovanja koji im se nudi.

Veći dio mladih ne želi, ili nije ni razmišljao o odlasku iz svog grada, njih čak 50.7%, za odlazak je 22.1%, a 27.3% ne zna ili se nije izjasnilo.

To su percepcije i potrebe mladih Novljanki i Novljana kroz istraživanje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 („ReLOaD2“).

Istraživanje, koje je rezultat višemjesečnog rada sa mladima i lokalnim partnerima, predstavili su Tamara Čirgić u ime Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) koji sprovodi projekat, sekretarka za kulturu i obrazovanje Ana Zambelić Pištalo Opštine Herceg Novi kao partnera, i Andrija Leovac iz Instituta za statističke studije i projekcije koji je sproveo istraživanje.

Poredeći podatke sa drugim opštinama u Crnoj Gori, u Herceg Novom mladi manje ističu nedostatak kulturnih događaja, a problemi su slični kao i u ostalim opštinama ovog klastera, Kotoru, Tivtu i Budvi, saopšteno je tokom prezentacije.

Među problemima koje su mladi istakli nalaze se: nedovoljna informisanost, nedostatak praktične nastave i kvalitet postojeće, zapošljavanje „preko veze“, sezonski i „na crno“, nedostatak podsticaja obrazovnih ustanova i porodice, nezainteresovanost i pesimizam mladih, kao i sve prisutniji govor mržnje u javnom diskursu i višestruka podijeljenost među mladima.

Primijećeno je da postoji prostor za unaprijeđenje međuopštinske i saradnje sa institucijama nacionalnog nivoa, ažuriranjem programa i strategija, te potreba za inicijativama sa lokalnog nivoa i jačanjem ljudskih resursa.

„Ovo istraživanje je posebno dragocjeno za aktivnosti koje Sekretarijat za kulturu i obrazovanje realizuje u okviru omladinske politike i kao značajan predložak za ono što predstoji, a to je izrada lokalnog akcionog plana, koji će biti rađen po usvajanju nacionalne strategije za mlade“, kazala je sekretarka za kulturu i obrazovanje, Ana Zambelić Pištalo, zahvaljući se UNDP-u i partnerima na projektu „ReLOaD2“.

Tamara Čirgić je izdvojila podatak koji se odnosi na učestalost govora mržnje evidentiranog među mladima u nekoliko lokalnih samouprava, ocjenjujući da je to novina koja bi trebalo da „bude alarm svima nama da ne zanemarimo taj problem“.

„Ispostavilo se da je istraživanje došlo u pravom trenutku i zato što u Crnoj Gori još nemamo nacionalnu strategiju za mlade, a od usvajanja tog dokumenta zavisi usvajanje lokalnih strategija kao okosnica za unaprijeđenje položaja mladih“, rekla je Čirgić.

Predstavljajući podatke za Herceg Novi, Andrija Leovac iz Instituta za statističke studije i projekcije objasnio je da su podaci dobijeni kroz desk istraživanje, fokus grupe sa mladima starosti od 15 do 30 godina, intervje sa lokalnom upravom i zavodom za zapošljavanje i kvantitativno istraživanje.

„Iz fokus grupe se može zaključiti da postoji nedovoljna informisanost mladih o programima i prilikama koji im se pružaju. Uzrok ovome može biti pasivnost značajnog broja mladih, neadekvatna distribucija informacija od strane lokalnih institutcija i određeno nepovjerenje u same institucije“, kazao je Leovac.

Zato su opšte preporuke da treba raditi na promociji i podizanju svijesti mladih o omladinskom aktivizmu i postojećim mehanizmima za učešće u donošenju odluka. Treba motivisati i obučiti mlade za pokretanje sopstvenog biznisa, kreirati i realizovati programe neformalnog obrazovanja za mlade u ovoj opštini, otvoriti nove i osnažiti kapacitete postojećih ustanova koje se bave problemom zavisnosti među mladima, obogatiti kulturne i zabavne programe, realizovati evaluaciju programa sprovedenih na lokalnom nivou i uspostaviti praksu kreiranja održivih programa za mlade, naročito u oblasti zapošljavanj, istakao je Leovac.

U okviru projekta „ReLOaD2“ u planu su nove aktivnosti u oblasti omladinske politike, koje će biti realizovane u drugoj polovini godine.

Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, kofinansiraju ga UNDP i lokalne samouprave, a Opština Herceg Novi učestvuje u okviru klastera „Coastal Mates“, zajedno sa opštinama Kotor, Tivat i Budva.