Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Opštine Herceg-Novi

Opština Herceg-Novi objavljuje javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora – bifea u zgradi Opštine Herceg-Novi, katastarski evidentiranog kao poslovni prostor u prvoj etaži podruma, PD 14, površine 72 m2, u objektu br.1 na kat.parc. 1245/2 upisanoj u LN 494 k.o.Topla.

Poslovni prostor se izdaje u zakup na period od pet godina, sa mogućnošću produženja ugovora na period do pet godina bez ponovnog javnog oglašavanja, ukoliko ugovorne strane budu saglasne oko bitnih elemenata ugovora i prema cijeni zakupa koja tada bude procijenjena prema važećim tržišnim parametrima.

Poslovni prostor se izdaje po početnoj cijeni od 260 eura mjesečno, odnosno 3 120 eura godišnje bez uračunatog PDV-a.

Pored zakupa, zakupac je dužan plaćati i proporcionalni dio utrošene električne energije i vode, prema fakturi koju će mjesečno dostavljati nadležni organ lokalne uprave.

Ugovor o zakupu se zaključuje za potrebe služenja hrane i pića zaposlenima i strankama u Opštini Herceg-Novi, te za potrebe protokola.

Obaveza zakupca je i da cjenovnik odobri zakupodavac, da cijene budu niže od komercijalnih i da ne mogu biti uvećane bez prethodne pismene saglasnosti zakupodavca, pod prijetnjom raskida ugovora.

Ugovori o zakupu će posebno definisati obavezu zakupca da poslovni prostor održava u ispravnom stanju i da zakupninu plaća mjesečno, do 5. u mjesecu za tekući mjesec, odnosno da prva zakupnina bude plaćena pri zaključenju ugovora, a svaka sledeća do 5-og u mjesecu za tekući mjesec.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica, koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 50 eura na žiro račun Glavnog trezora Opštine Herceg-Novi broj: 510-208-95 uz napomenu da se uplata vrši na ime “depozita za učešće na javnom nadmetanju“.

Rok za prijavu je zaključno sa 05.04.2024. godine do 14.00 časova dok traje prijem pisama na Građanskom birou Opštine Herceg-Novi za taj dan. Sve prijave pristigle na Građanski biro Opštine Herceg-Novi nakon tog vremena će se smatrati neblagovremenim.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu:

Opština Herceg Novi, Direkcija za imovinu i zastupanje, sa naznakom “Prijava za javno nadmetanje”

Registracija učesnika za javno nadmetanje će se održati 10.04.2024.godine u 8.30 časova u prostorijama Direkcije za imovinu i zastupanje.

Javno nadmetanje će se održati 10.04.2024.godine sa početkom u 9.00 časova, u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika. Nadmetanje će voditi komisija koju je imenovao predsjednik Opštine.

Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva moguće je dobiti na broj telefona: 031-321-052, lokal 607 ili neposredno u kacelarijama Direkcije za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi, u vrijeme prijema stranaka.

Potrebnu dokumentaciju i ostale uslove pogledajte OVDJE (https://hercegnovi.me/downloads/Javni%20poziv%20bife02042024.pdf)