Minimalne cijene sezonskog zakupa javnih kupališta u Novom 500 eura

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisalo je tender za zakupe 5 javnih kupališta u Herceg Novom, u skladu sa Atlasom crnogorskih plaza i Izmjenama i dopunama Atlasa. Minimalne cijene sezonskog zakupa svih ponuđenih kupališta su 500 eura + PDV.

U zakup je ponuđen zapadni kraj „Blatne plaže“ u dužini od 75 m, površine 800 m2, definisan kao javno-porodično kupalište. U okviru njega nije planiran privremeni objekat.

Zatim, dio morskog dobra u središnjem dijelu Igala, ispod terasa, javno kupalište bez plažnog mobilijara, dužine 22m1/površine 110m2, sa pripadajućim akva prostorom, u okviru kojeg nije planiran privremeni objekat.

Za sezonski zakup ponuđeno je i javno-porodično kupalište dužine 40m1/površine 175 m2 sa pripadajućim akva prostorom na Toploj, na kojem nije predviđen privremeni objekat.

JPMD izdaje i malu pješčanu plažu sa istočne strane plaže „Yahting club“, u dužini od 50m1/površine 200m2, sa pripadajućim akva prostorom, bez mogućnosti postavljanja privremenog objekta.

Zainteresovani mogu otkupiti tendersku dokumentaciju i za javno porodično kupalište ispod PZU Bolnica Meljine, dužine 52 m1/površine 334 m2, sa pripadajućim akva prostorom. U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.

Lokacije se izdavaju bez postavljenih objekata i infrastrukturne opremljenosti.

Dokumentacija se otkupljuje svakog radnog dana od 8,30 do 14 časova do 24.05.2022.godine. Cijena tenderske dokumentacije iznosi 50 eura, a uplata se obavlja na žiro račun broj 520-3172-65 kod Hipotekarne banke, sa naznakom „otkup tenderske dokumentacije za kupalište broj:_______________“.

Ugovori se zaključuju za 2022. godinu od dana zaključenja ugovora do 31.12.2022. god.  uz mogućnost godišnjeg produženja za period od godinu, odnosno do 31.12.2023.god. pod uslovom da je korisnik/zakupac izvršio obaveze predviđene ugovorom, da ugovor nije jednostrano ili sporazumno raskinut ili u slučaju da je pokrenut sudski spor između JPMD i korisnika/zakupca zbog neispunjenja ugovorom preuzetih obaveza.