Na lokalitetu Varišta-Velja glava u pripremi dodjela koncesije za eksploataciju kamena

Ilustracija

Tržišna vrijednost rezervi tehničko-građevinskog kamena koje se mogu otkopati na lokalitetu “Varišta-Velja glava” u hercegnovskoj opštini, prema minimalnom godišnjem kapacitetu za 28 godina korišćenja iznosi 18.446.400,00 eura, odnosno 658.800,00 eura/godišnje.

Vlada Crne Gore u tehničkom mandatu priprema javni oglas za ponude za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena tog lokaliteta. Usvojen je Koncesioni akt, s Izvještajem sa javne rasprave i zaduženo Ministarstvo kapitalnih investicija da sprovede neophodne aktivnosti za objavljivanje Javnog oglasa, saopšteno je nakon jučerašnje sjednice Vlade.

Istražno-eksploatacioni prostor „Varišta-Velja glava”, nalazi se na prostoru Varišta, oko 12 km vazdušne linije, sjeverozapadno od Herceg Novog, odnosno na zapadnim i sjeverozapadnim padinama uzvišenja Velja glava (991 m.n.m.), u blizini regionalnog magistralnog puta Herceg Novi – Trebinje.

Licencirano društvo ”Etalon Geo Office” d.o.o. Podgorica izradilo je Tehnički izvještaj sa koordinatama graničnih tačaka istražno- eksploatacionog prostora „Varišta-Velja glava”, koji se pruža na 12,81 ha.

Utvrđeno je da se lokalitet „Varišta-Velja glava” ne nalazi u okviru zaštićene okoline prirodnog kulturno-istorijskog područja Kotora, kao i da je udaljeno od zaštićene okoline najbližeg kulturnog dobra više od 500 m.

Međutim, „Varišta-Velja glava” su u okviru prostora ocijenjenog kao očuvani prirodni pejzaž za koji su propisane određene mjere. Zato je neophodno da rudarski projekat eksploatacije mineralne sirovine na ovom lokalitetu, odnosno dio projekta koji sadrži sanacione mjere oštećenog pejzaža po završetku eksploatacije, treba uraditi u skladu sa smjernicama i mjerama zaštite kulturnih dobara opštine Herceg Novi u zahvatu PUP-a.

Koncesija za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz lokaliteta „Varišta-Velja glava” daje se na maksimalni period od 30 godina, od čega jedna godina za detaljna geološka istraživanja, jedna godina za izradu rudarske dokumentacije, pribavljanja odobrenja i saglasnosti za izvođenje radova i 28 godina za eksploataciju mineralne sirovine.

Obračunata minimalna koncesiona naknada predstavlja minimalni iznos stalnog dijela koncesione naknade za period od 28 godina 1.291.248,00 eura, odnosno godišnje 46.116,00 eura.