Opština prodaje preko 22 hiljade kvadrata na Žvinjama za preko milion i 100 hiljada eura

Komisija za sprovođenje postupka prodaje Opštine Herceg Novi raspisala je Javni poziv za prodaju zemljišta na Žvinjama putem javnog nadmetanja – aukcije, radi gradnje sportskog kompleksa.

Prijave je moguće predati Građanskom birou zaključno sa 9. oktobrom 2023. godine do 14:00 časova.

Na prodaji je katastarska parcela 5962/27 k.o. Sutorina kao neplodno zemljište površine 22 917 m2 , sa pravom svojine Crne Gore i pravom raspolaganja Opštine Herceg Novi.

Početna cijena prodaje iznosi 1.146.000,00 eura.

Katastarska parcela se prodaje radi izgradnje lokalnog objekta od opšteg interesa – sportskih objekata na Žvinjama, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – sportskih objekata na Žvinjama .

Kupac- investitor je obavezan da o svom trošku u skladu sa Odlukom o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – sportskih objekata na Žvinjama predvidi i površine za saobraćaj.

Pored internih saobraćajnica u sklopu kompleksa, investitor je u obavezi da projektuje i izvede o svom trošku u sklopu svoje UP i saobraćajnicu koja će imati javni karakter i koja će omogućiti nesmetan prolaz i komunikaciju susjednih katastarskih šest parcela, sa javnim putem.

Rok za privođenje namjeni lokacije je pet godina od zaključenja ugovora;

Obilazak lokacije zainteresovana lica mogu obaviti  5. oktobra 2023. godine u prisustvu članova komisije.

Prijave za javno nadmetanje se, sa svom potrebnom dokumentacijom, podnose u zatvorenoj koverti Opštini Herceg Novi, Komisiji za sprovođenje javnog nadmetanja sa naznakon „ZA JAVNO NADMETANjE BROJ 1/23 – NE OTVARAJ“.

Sve prijave pristigle na Građanski biro Opštine Herceg Novi nakon tog vremena će se smatrati neblagovremenim.

Registracija učesnika će se obaviti u zgradi Opštine Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2, u Velikoj sali 13. oktobra 2023. godine u 9:00 časova, a potom i javno nadmetanje čiji je početak planiran u 11:00 časova.

Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva mogu se dobiti u službenim prostorijama Direkcije za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi, u vrijeme prijema stranaka.