Počelo izdavanje pograničnih propusnica za prelaženje državne granice između Crne Gore i BiH, u režimu pograničnog saobraćaja

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor granične policije Uprave policije, saglasno Sporazumu o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj, potpisanog 20. maja 2021. godine u Podgorici, otpočeto je sa izdavanjem pograničnih propusnica i dozvola za jednokratni prelazak državne granice, u režimu pograničnog saobraćaja, od 1. avgusta 2023. godine.

Pogranična propusnica je isprava koja služi stanovništvu koje živi u pograničnom području obje države da omogući lakše prelaženje zajedničke državne granice, na graničnim prelazima za pogranični i međunarodni saobraćaj, kao i za prelazak državne granice na prelaznim mjestima koja su upisana u pograničnu propusnicu Sporazumom je utvrđeno 18 prelaznih mjesta za prelaženje državne granice van službeno otvorenih graničnih prelaza, u cilju jednostavnijeg rješavanja svakodnevnih životnih potreba i boravka u pograničnom području Crne Gore, odnosno Bosne i Hercegovine.

Stanovnici iz pograničnog područja Crne Gore, u Opštinama, Herceg Novi, Nikšić, Plužine i Pljevlja, koji izlaze na graničnu liniju u dubini od 10 kilometara, i saglasno ovom Sporazumu ispunjavaju propisane uslove za izdavanje pogranične propusnice za boravak u pograničnom području Bosne i Hercegovine, podnose zahtjev za izdavanje pogranične propusnice stanicama Granične policije Bosne i Hercegovine u Trebinju i Foči, svakog radnog dana, u vremenu od 09.00 do 17.00 časova, sa potrebnom dokumentacijom, koja je propisana Sporazumom.

Stanovnici iz pograničnog područja Bosne i Hercegovine, u Oštinama Trebinje, Foča, Gacko, Bileća i Čajniče, koji izlaze na graničnu liniju u dubini od 10 kilometara i koji saglasno ovom Sporazumu ispunjavaju propisane uslove za izdavanje pogranične propusnice za boravak u pograničnom području Crne Gore, podnose zahtjev za izdavanje pogranične propusnice stanicama Granične policije Crne Gore u Herceg Novom, Nikšiću i Pljevljima, radnim danima od 07.00 do 15.00 časova, sa dokumentacijom, koja je propisana Sporazumom.

Izuzetno, pogranična propusnica može se izdati i državljanima Crne Gore i Bosne i Hercegovine koji imaju prebivalište van pograničnog područja, kada postoji opravdana potreba za obavljanjem aktivnosti na pograničnom području druge strane potpisnice, o čemu se prilažu dokazi, u smislu ekonomske, socijalne, kulturne, porodične i druge povezanosti.

Stanovnici koji žive u pograničnom području obje države mogu se se detaljnije informisati za izdavanje pograničnih propusnica uvidom u Sporazum o izmjenama i dopunama sporazuma između Vlade CG i Vijeća ministara BiH o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj (,,Službeni list CG – Međunarodni ugovori’’, broj 6/2022), koji se nalazi u prilogu ovog saopštenja i putem telefona i e-mail adresa graničnih policija Crne Gore i Bosne i Hercegovine: Granična policija Crne Gore – Koordinacioni Centar, broj telefona +382 20 262 866, mob/tel + 382 67 189 493, e:mail koordinacioni.centar@policija.me i Stanice granične policije Bosne i Hercegovine – Trebinje +387 59 272 539, trebinje@granpol.gov.ba i Foča +387 58 231 565, hum@granpol.gov.ba.