“Univerzal Monte” tužio Vladu zbog neisplaćene koncesije za put Meljine-Petijevići

Samo pet dana od tužbe “Universal Monte”-a, koja je podnijeta Privrednom sudu protiv države Crne Gore – Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Vlada je juče zadužila to Ministarstvo da firmi Universal Monte isplati 4 miliona + 840.000 eura na ime PDV.

To je iznos na koji se Vlada obavezala da će isplatiti koncesionaru prilikom raskida Sporazuma o izgradnji, funkcionisanju i transferu ( BOT ) puta Meljine – Petijevići od 2007. godine.

Iz Informacije koju je usvojila Vlada saznajemo da je sredstva trebalo uplatiti do 31. Januara ove godine, ali u Zakonu o budžetu nije bila planirana ta isplata.

Prvo opomena, pa tužba koncesionara je očigledno “ubrzala” stvari, pa je razmotrena mogućnost korišćenja sredstava tekuće budžetske rezerve, za što je je bila potrebna saglasnost Vlade.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja ocijenilo je opravdanim da se na taj način isplate sredstava, imajući u vidu I da će biti izbjegnuto plaćanje potencijalnih sudskih i drugih troškova.

Univerzal Monte je bio u obavezi da o svom trošku sanira problematičnu dionicu puta na Kotobilju i dostavi svu dokumentaciju o izgradnji puta Meljine – Petijevići, što je i učinjeno.

Podsjetićemo da je Opština Herceg Novi bila korisnica eksproprijacije u prkojektu rekonstrukcije puta Herceg Novi – Trebinje ( dionica Meljine – Petijevići ), kada je put bio kategorisan kao lokalni put.

U Inicijativi Opštine Herceg Novi za ukidanje naplate putarine od 16. aprila 2021. godine, ističe da je s obzirom na kategorizaciju puta, potrebno urediti međusobne odnose između Vlade Crne Gore, nosioca prava Opštine Herceg Novi i koncesionara. Predložila je da se iz državnog budžeta izdvoji 4,5 miliona eura zbog prijevremenog prestanka koncesionog aranžmana.

Koncesionar je preuzeo i izgradio dionicu puta Meljine – Petijevići 2007. Godine da bi je koristio 20 godina sa pratećim sadržajima. Međutim, nijesu izgrađene dvije benzinske pumpe, restoran i tržni centar.

Dionica je zbog lošeg kvaliteta radova, nekoliko puta sanirana, naročito iznad uvale Kotobilj. Tokom izgradnje došlo je i do oštećenja na porodičnim kućama i imanjima mještana u zaseoku Crnica, zbog čega su vlasnici protiv Opštine pokrenuli sudske sporove za novčano namirenje štete.