Morska voda na 91,8% kupališta odličnog kvaliteta

Prvi rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 24. do 26. maja ove godine, pokazali su da je na 91,8% lokacija na primorju morska voda bila odličnog kvaliteta, na 4,5% lokacija dobrog, dok je na 3,6% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 17 ona bila odličnog, na 1 dobrog (Ćorovića plaža), a na 3 zadovoljavajućeg kvaliteta (Palmon bay, plaža nekadašnjeg hotela Tamaris i ispod hotela Sun resort).

– Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta,odnosno da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju – navode iz JP Morsko dobro.

U opštini Ulcinj, od ukupno 18 lokacija na kojima se realizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta, morska voda je bila odličnog kvaliteta na njih 17 dok je na 1 ona bila dobrog kvaliteta.

Od ukupno 15 lokacija u opštini Bar, na njih 13 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na 2 lokacije ona bila dobrog kvaliteta.

U opštini Budva, Program se realizuje na 32 lokacije, i na svim lokacijama voda je bila odličnog kvaliteta.

U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, na svih 9 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta. Analize su pokazale da je u Kotoru na 13 lokacija voda bila odličnog, na 1 lokaciji dobrog i na 1 zadovoljavajućeg kavliteta.

– Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje na Crnogorskom primorju u sezoni 2022. godine, koji realizuje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u potpunosti je usklađen sa Pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, kao i sa odredbama EU Direktive o kvalitetu vode za kupanje – podsjećaju iz Morskog dobra.

Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, putem javnog tendera, izabran je Institut za biologiju mora iz Kotora, čija laboratorija posjeduje akreditaciju za metodologiju analize obaveznih mikrobioloških parametara po ISO standardima koji su propisani i nacionalnim propisima i Direktivom EU.

Programom za 2022. godinu predviđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 110 lokacija duž crnogorskog primorja

U skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu voda za kupanje, Programom je obuhvaćeno praćenje 2 obavezna mikrobiološka parametara (bakterije Escherichia coli I Intestinalne enterokoke).

Vode za kupanje se klasifikuju kao: “odlične”,”dobre”, “zadovoljavajuće” i “loše”.

O rezultatima analiza, Javno preduzeće redovno obavještava nadležne opštinske komunalne I republičku vodoprivrednu inspekciju, kao i nadležne institucije i javnost. Ukoliko rezultat uzorka prelazi dozvoljene granice (loše vode za kupanje), obavlja se ponovno uzorkovanje radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj promjeni ili zagađenju.

Prezentacija podataka putem interneta (aplikacija na Internet stranici http://www.monitoring.morskodobro.me/kupalista/ )

Ažurne informacije o kvalitetu morske vode na crnogorskim plažama su dostupne zainteresovanoj javnosti, posebno turističkim organizacijama, hotelima, turističkim agencijama, I svim ljubiteljima rekreacije u moru.

Radi kvalitetnije prezentacije i dostupnosti podataka o kvalitetu morske vode, temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište, JP Morsko dobro je izradilo softverski aplikativni sistem za obradu i prezentaciju podataka, kojem se može pristupiti putem Interneta. Aplikacija se nalazi na web stranici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom www.morskodobro.me i dostupna je na našem i engleskom jeziku.